St. Mary, Islington, Middlesex

Gramps ID P2225

References

 1. Bradley, Mary Anne [I0377]
 2. Brand, Edward Henry [I0203]
 3. Family of Brand, Edward Henry and Hyatt, Emily
  1. Brand, Edward Henry [I0203]
  2. Hyatt, Emily [I0460]
 4. Family of Hyatt, Arthur Charles and Bradley, Mary Anne
  1. Bradley, Mary Anne [I0377]
  2. Hyatt, Arthur Charles [I0436]
 5. Hyatt, Arthur Charles [I0436]
 6. Hyatt, Emily [I0460]