St. John the Baptist, Hoxton, Shoreditch

Gramps ID P0493

References

  1. Bradley, Mary Anne [I0377]
  2. Bradly, Alfred Joseph [I0358]
  3. Bradly, Charles Albert [I0386]
  4. Bradly, Elizabeth Emily [I0401]